05 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

RECUNOŞTINŢA BOIENCENILOR – PREDECESORILOR EROI

27 aprilie 2016 р. | Categorie: Istoria neamului

 Marele Boian, localitate cunoscută departe peste hotarele actualei regiuni Cernăuţi, datorită hărniciei, dârzeniei, cutezanţei şi vitejiei locuitorilor ei, în Duminica Floriilor i-a comemorat pe consătenii, care cu 100 de ani în urmă, au fost duşi cu forţa, fără vină,  pe meleaguri străine  - în adâncul imperiului rus. În memoria acestor eroi ai  Neamului, din iniţiativa primarului Gheorghe DEMENCIUC, în centrul localităţii, lângă bustul lui Ion Neculce, a fost inaugurat un semn comemorativ din partea generaţiilor de  azi şi de mâine.

Luna aprilie e bogată în date importante din istoria satului – cu 480 de ani în urmă, la 8 aprilie 1536, voievodul Petru Rareş a întărit printr-un document Boianul unui pârcălab. În aprilie 1916, în timpul primului război mondial, Boianul a devenit arenă de lupte sângeroase între două mari puteri mondiale – Austro-Ungaria  şi Rusia, pe teritoriul localităţii găsindu-şi moartea  peste 1000 de ostaşi ai ambelor părţi beligerante, deoarece linia frontului trecea prin sat, era când ocupat de austrieci, când de ruşi. În primăvara anului 1916, în zi de Paşti, peste 7 mii de boinceni au fost duşi cu căruţele la gara din Noua Suliţă, iar de acolo, timp de trei zile şi nopţi, fiind urcaţi în vagoane pentru vite, au fost  ridicaţi şi evacuaţi în guberniile Astrahan şi Saratov, unde au îndurat toate greutăţile şi nevoile regimului ţarist. La baştină, în primăvara anului 1918, mulţi nu s-au întors. Iar cei care au avut norocul să-şi revadă  locurile natale, au găsit satul distrus, în ruine, gospodăriile jefuite. Prin hărnicie şi credinţă, ei ş-iau săpat la început bordeie în pământ pentru a avea unde locui, apoi, cu timpul, şi-au ridicat noi case, acareturi, localitatea devenind una dintre cele mai bogate şi frumoase din Bucovina. 

Şi iată că la depărtare de un secol de la aceste evenimente tragice, din iniţiativa primarului Gheorghe Demenciuc, fiu al satului, gospodar şi continuator al faptelor de omagiere a înaintaşilor, în sat a fost dezvelită o placă comemorativă, fixată pe o piatră mare, în amintirea  boincenilor ce nu s-au întors de pe frontul primului război mondial. Deschizând manifestarea prin anunţarea unui minut de reculegere în memoria consătenilor eroi şi actualilor ostaşi ce mor în războiul din estul Ucrainei, dl Gh. Demenciuc, organizatorul şi moderatorul respectivei acţiuni de comemorare, a menţionat că semnul comemorativ e simbolul unui aliaj de destine ce nu trebuie nicicând uitate de generaţia actuală şi cele viitoare.

Parohul bisericii Adormirea Maicii Domnului, protoiereul-mitrofor  Vasile Nicoriuc, şi el fiu al satului, s-a adresat către reprezentanţii de mâine ai localităţii ca, oriunde s-ar afla, să nu-şi uite baştina, credinţa strămoşească şi eroii martiri. Evghenia Boiko, şefa Administraţiei Raionale de Stat Noua Suliţă, a accentuat asupra hărniciei şi îndărătniciei boincenilor care nu s-au supus duşmanilor, ci  au refăcut din ruine satul, devenit mai mândru decât a fost.  

Diplomatul Edmond Neagoe, consul la Consulatul Român la Cernăuţi, prezent la alte diverse activităţi  ale boincenilor, a reliefat eroismul localnicilor în primul război mondial, când foarte mulţi boinceni, prin jertfa lor şi dragostea faţă de credinţă şi Grai, au devenit nemuritori. Îndemnul reprezentantului misiunii diplomatice române la Cernăuţi – să  nu uităm de barbaria asupritorilor, însă să le opunem iubirea faţă de aproapele, neuitarea faţă de faptele celor ce s-au jertfit, anume prin dragoste să răspundem la ură. Astfel devenim mai puternici şi de neînvins. Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii panucrainene „Golgota”, a menţionat că Boianul e unicul sat din regiunea Cernăuţi, unde primăria, biserica, localnicii organizează diferite manifestări, asemenea celei curente, fără ajutorul societăţilor naţional-culturale din ţinut, pe care le invită doar să participe la acţiunile respective.  

Eleonora Bizovi, cetăţeancă de onoare a comunei Boian, a făcut o incursiune în istoria localităţii, amintind celor prezenţi – lucrători ai primăriei, profesori şi elevi ai celor două instituţii de învăţământ din sat – CIE „Gimnaziul din Boian” şi Şcoala Medie, conduse de dle directoare Svetlana Hauca şi Angela Botă, membrii corului bisericesc etc. – că despre Boian au scris 22 de domnitori şi voievozi români,  poeţii i-au dedicat multe versuri, cel mai cunoscut fiind  poemul „Doina” al lui Mihai Eminescu”, în special versurile „ Din Boian la Vatra Dornei/ A umplut omida cornii…”. Referindu-se la greutăţile consătenilor în anii primului război mondial, patriota a precizat că evenimentul din actuala Duminică a Floriilor va rămânea tot în istoria localităţii. Ultima frază rostită a fost ca o dorinţă de viitor a vorbitoarei: „Un sat frumos ca Boianul trebuie să aibă şi un viitor luminos”.

După scurta evoluare istorico-literară a patru elevi de la şcolile din sat, îmbrăcaţi în haine naţionale, părintele Vasile Nicoriuk a sfinţit noul semn comemorativ,  dezvelirea căruia a fost încredinţată viitorului satului – la doi micuţi.  

Încheind aceste rânduri, cred că alături de placa comemorativă respectivă, ar fi bine să stea şi altă – copia celei din cimitirul-memorial din Valea Cosminului, unde, în 1936 au fost neînhumați eroii din primul război mondial, inclusiv boincenii, numele cărora e amintit aparte. Astfel i-am readuce la baştină, în Boianul Mare, pe toţi acei ce s-au jertfit pentru generaţiile următoare, căci în sat sunt copii, nepoţi şi strănepoţi ai lor, care ar veni cu o floare, o lumânare pentru a-şi comemora înaintaşii.


T. NICOLAE

Foto şi video: Vasile Rauţi