28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Ucraina la studii în România

29 iunie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2;
b) Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
e) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;
f) Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, , sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau intr-o limbă de circulație
internațională, după caz;
g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau intr-o limbă de circulație internațională, după caz;
h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz.
i) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

Procedura de admitere include următoarele etape:
a) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ulhttp://www.edu.ro/cooperareinternațională/romanii pretutindeni;
b) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
c) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina sau la instituția de învățământ superior;
d) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;
e) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior;
f) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
g) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4;
h) Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul Ucrainei;
i) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
j) Listele candidaților admiși, vor fi înaintate de universități către MEN.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.