20 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

11 februarie 2018 р. | Categorie: Noutăţi


Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2018 – 2019
- METODOLOGIE -

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi MinisterulEducaţiei Naționale (MEN).

Criterii de calificare:

  1. cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse.
  2.  Solicitantul bursei nu trebuie sa dețină cetățenia română, nu a solicitat sau nu a dobândit o formă de protecție în România, nu este apatrid a cărui ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, nu este membru al corpului diplomatic acreditat la București sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România, nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii.
  3. Solicitantul bursei trebuie să prezinte acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate / recunoscute, să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „Bine”, după caz.
  4. Solicitantul bursei nu are, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost nominalizat, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare, inclusiv în domeniul sănătate.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta Certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

  1. persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii urmae în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;
  2. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.
  3. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă Atestate de competență lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.


2. Demersuri pentru depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

3. Calendar de înscriere

Perioada de înscriere începe la data de 15 decembrie 2017, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică.

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 15 martie 2018.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă domeniile de studiu și metodologia sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE. Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MEN nu se returnează. Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MEN nu sunt luate în considerare.


4. Documentele necesare pentru completarea dosarului

Dosarul de candidatură la concursul de burse trebuie să cuprindă următoarele documente:

4.1. Adresa oficială din partea misiunii diplomatice a ţării de origine acreditate la Bucureşti sau a misiunii diplomatice a României în ţara de origine sau de reşedinţă;

4.2. Formularul MAE (ANEXA 1) de cerere pentru o bursă de studii în România, completat corect;

4.3. Formularul MEN (ANEXA 2) de cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii;

4.4. Copii legalizate ale diplomelor de studii obţinute (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia + diplome de licență, masterat, doctorat, dacă este cazul) şi traducerea legalizată a acestora în una din limbile: engleză, franceză sau română, dacă este nevoie;

4.5. Copii legalizate ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor absolvite şi traducerea legalizată a acestora, dacă este cazul;

4.6. Copie legalizată a certificatului de naştere şi traducere legalizată în una din limbile: engleză, franceză sau română;

4.7. Copie după primele 3 pagini din paşaport;

4.8. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate;

4.9. Curriculum Vitae al solicitantului;

4.10.  Fotografii recente – 2 bucăţi, format paşaport.

Dosarele vor fi completate și cu următoarele documente (doar pentru candidații care se încadrează în categoria specifică menționată pentru fiecare document):

Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;

Adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată;

Certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Atestatul de competență lingvistică, dacă este cazul;

Declarație privind acordul parental, în cazul candidaților minori (în una dintre limbile: engleză, franceză sau română).

 

5. Procedura de analiză a dosarelor şi selectarea bursierilor

MAE analizează corectitudinea întocmirii dosarelor şi prezintă dosarele eligibile Comisiei de selecţie din cadrul MAE. Dosarele selectate de Comisia MAE vor fi transmise Comisiei MEN. 

Membrii celor două comisii evaluează dosarele de candidatură după competenţele ştiinţifice ale candidaţilor, precum şi după domeniul de studii ales.

Comisiile vor aproba, în limita numărului de locuri, lista candidaţilor acceptaţi.

 

6. Anunţarea rezultatelor

 

Rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 15 iunie 2018fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură. Vezi Anexa 3