22 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Metode nonformale CreaFuture pentru 840 de persoane la Cernăuţi. Conferinţa de închidere a proiectuluiCreaFuture- Cernăuţi (UA)

22 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Metode nonformale CreaFuture pentru 840 de persoane la Cernăuţi

O imagine care conține persoană, grup, linie
Descriere generată automatAsociația B-Right Media și partenerii săi - Casa Corpului Didactic Botoșani, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi și Liceul de Arta nr. 5 din Cernăuți, anunţă finalizarea modulelor de formare orgenizate la Cernăuţi în cadrul proiectului ”CreaFuture - Creative Workforce for Cross-Border Future – Forță de muncă creativă pentru un viitor transfrontalier”, nr. referinţă 2SOFT/1.1/142.

Au fost organizate câte cinci zile de curs de formare a facilitatorilor în domeniul creativităţii şi dezvoltării personale, în luna iunie 2021, la Cernăuți, pentru două grupe având un total de 42 de beneficiari - cadre didactice şi lucrători de tineret.

După absolvirea cursului, fiecare dintre persoanele formate a realizat câte un laborator nonformal de creativitate, în care a aplicat o metodă învăţată la curs pentru un minim de 20 de tineri. Astfel, beneficiarii finali ai formării sunt 840 de tineri.Acestora li se adaugă cei 40 de facilitatori şi 800 de tineri din Botoşani, care au fost implicaţi în activităţile de la Botoşani organizate în cadrul proiectului, în perioada iulie-decembrie 2020.

Realizările din cadrul cursurilor şi laboratoarelor nonformale sunt cuprinse în broşura proiectului, ˝40 de metode nonformale pentru dezvoltarea competenţelor necesare accederii pe piaţa muncii˝, realizată sub coordonarea O imagine care conține text
Descriere generată automatformatorului şi consilierilor de dezvoltare personală din partea Asociaţiei B-Right Media, cu implicarea direct a absolvenţilor cursurilor de pe cele două părţi ale graniţei.

Broşura proiectului va fi lansată oficial la Cernăuţi în data de 21.09.2021, în cadrul Forumului CreaFuture ce se va desfăşura la sediul Şcolii Superioare de Artă nr. 5, începând cu ora 15.00.

Proiectul ”CreaFuture - Creative Workforce for Cross-Border Future – Forță de muncă creativă pentru un viitor transfrontalier” este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Instrumentul European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, are un budget de 220.197 euro şi se derulează pe perioada a 12 luni.Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului tinerilor din Botoșani (RO) și Cernăuți (UA) pe piața muncii și dezvoltarea abilităților lor de viață și a creativității prin cooperarea transfrontalieră în domeniul educației, până în 2024.

Proiectul propune activități în oglindă, organizate la Botoșani și Cernăuți: cursuri de formare, laboratoare și facilități de stimulare a creativității, propunându-și în același timp să creeze o comunitate transfrontalieră de facilitatori în domeniul creativității și dezvoltării personale, ce va crea un instrument de lucru comun (broșură de bune practici) și se va reuni în cadrul unor conferințe și al unui forum transfrontalier.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Asociația B-Right Media

Sergiu Bălășcău- manager proiect

Adresa: Aleea General Dumitru Vasiliu nr. 2, sc. D, ap. 27

Telefon: 0745532627

E-mail: asociatiabrm@gmail.com

Web: https://creafuture.ro/

Conferinţa de închidere a proiectuluiCreaFuture- Cernăuţi (UA)

AsociaţiaB-Right Media Botoşani (RO)șiparteneriisăi - Casa Corpului Didactic Botoșani (RO), CentrulBucovinean de ArtăpentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleRomâneştiCernăuţi (UA)șiŞcoalaSuperioară de Artă nr. 5 din Cernăuți (UA), audeosebitaplăcere de a văinvitamiercuri, 22.09.2021, însalaCentruluiBucovinean de ArtăpentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleRomâneşti, începând cu ora 15.00, la Conferinţa de închidere a proiectului ˝CREATIVE WORKFORCE FOR CROSS-BORDER FUTURE˝, nr. de referinţă 2 SOFT/1.1./142, cofinanţat de UniuneaEuropeanăprinProgramulOperaţionalComunRomânia-Ucraina 2014-2020, Instrumentul European de Vecinătate.

- Evenimentulîşipropunesădiseminezerezultateleproiectului, pornind de la următoareleactivităţirealizate:

- Curs de formarefacilitatoriîndomeniulcreativităţiişidezvoltăriipersonale la Botoşani (iulieşiseptembrie 2020) – 40 de cadre didacticeşilucrători de tineret au beneficiat de formare; cursul a fostsusţinut de un formator şidoiconsilieri de dezvoltarepersonală din cadrulAsociaţieiB-RightMedia;

- Curs de formarefacilitatoriîndomeniulcreativităţiişidezvoltăriipersonale la Cernăuţi (iunie 2021) – 42 de cadre didacticeşilucrători de tineret au beneficiat de formare; cursul a fostsusţinut de un formator şidoiconsilieri de dezvoltarepersonală din cadrulAsociaţieiB-RightMedia;

- Amenajareaşideschidereaoficială a Camerei de stimulare a creativităţii la Botoşani, înincintaCaseiCorpuluiDidactic;

- Amenajareaşideschidereaoficială a Camerei de stimulare a creativităţii la Cernăuţi, înincintaŞcoliiSuperioare de Artă nr. 5;

-          Organizareaunorlaboratoarenonformale de cătreabsolvenţiicursului din Botoşani, prinaplicareametodelorînvăţate la curs încadrulunoractivităţice au atras un total de 800 de tineri;

-          Organizareaunorlaboratoarenonformale de cătreabsolvenţiicursului din Cernăuţi, prinaplicareametodelorînvăţate la curs încadrulunoractivităţice au atras un total de 840 de tineri;

-          Elaborareabroşurii de bunepractici ˝40 de metodenonformalepentrudezvoltareacompetenţelornecesareaccederii pe piaţamuncii˝, sub coordonareaformatorilor de la AsociaţiaB-Right Media, cu participareadirectăaabsolvenţilorcursului.

-          Organizarea a douăForumuriTransfrontaliere la Botoşani şiCernăuţi, cu participarea a peste 200 de persoane.

-          Elaborareaunui instrument virtual pentruactoriieducaţionali- site-ul proiectuluiWeb: https://creafuture.ro/

Proiectul” Creative Workforce for Cross-Border Future – Forță de muncăcreativăpentru un viitortransfrontalier”estecofinanţat de UniuneaEuropeană, prinInstrumentul European de Vecinătate, ProgramulOperaționalComunRomânia-Ucraina 2014-2020, are un budget de 220.197 euro şi se derulează pe perioada a 12 luni. Obiectivul general al proiectuluiestecreștereaaccesuluitinerilor din Botoșani (RO) șiCernăuți (UA) pe piațamunciișidezvoltareaabilităților lor de viațăși a creativitățiiprincooperareatransfrontalierăîndomeniuleducației, pânăîn 2024.

Pentruinformațiisuplimentare, vărugămcontactați:

AsociațiaB-Right Media

Sergiu Bălășcău- manager proiect

Adresa: Aleea General Dumitru Vasiliu nr. 2, sc. D, ap. 27

Telefon: +40745532627

E-mail: asociatiabrm@gmail.com

Web: https://creafuture.ro/