07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CONDIȚIILE DE PRIMIRE LA STUDII ÎN ROMÂNIA A TINERILOR DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII ŞI A CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL STABIL ÎN STRĂINĂTATE

11 iunie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Primirea la studii a tinerilor de origine etnica româna şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se efectuează prin:
- acordarea de locuri cu bursă şi cu subvenţionarea cheltuielilor de şcolarizare din bugetul statului;
- acordarea de locuri cu scutire de taxe de şcolarizare şi cu subvenţionarea cheltuielilor de şcolarizare de la bugetul de stat;
- acordarea de locuri cu taxa de şcolarizare, în valuta, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii străini, cu posibilitatea reducerii cu 1/3 a taxei respective pe baza dovezii originii etnice române.

Selecţia (admiterea) candidaţilor se va face de către instituţiile de învăţământ superior din România, conform metodologiei proprii şi cifrei de şcolarizare.
Pentru specializările din domeniile: sportiv, teologic, artistic, precum şi pentru specializarea Limbi moderne, înmatricularea este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini sau a unui test de cunoaştere a limbii străine.
Candidaţii care au studiat cel puţin 4 ani limba română pot fi admiţi în anul I de studii. În cazul celor care n-au studiat limba română, dar o cunosc, admiterea în anul I este condiţionată de promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor de limba română la instituţia de învăţământ solicitată.
Pentru învăţarea limbii române şi asimilarea terminologiei de specialitate, în funcţie de domeniul solicitat, candidaţii care nu au studiat limba română sunt admişi în anul pregătitor.
Bursele si locurile de studii vor fi acordate cu prioritate celor care solicită să studieze în următoarele domenii: filologie română, pedagogie, sociologie, istorie, filozofie, drept, artă, teologie, economie.

 

 

Acte necesare pentru înscriere:

1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A)
2. Copie legalizată după actul de naștere
3. Copie după cartea de identitate
4. Copie după pașaport (primele 3 pagini)
5. Susținerea originii etnice române prin adeverință eliberată de asociațiile românilor
6. Adeverință medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o limbă de circulație internațională
7. O fotografie ¾ care se aplică pe cerere
8. Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate de ministerele de resort din țara de domiciliu
9. Traduceri în limba română diploma/certificat/adeverință de absolvire, însoțite de anexe/foaia matricolă

Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.), sunt acordate tinerilor de origine etnică română și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar, respectiv în instituțiile de învățământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ superior.

Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este următoarea:

a) ciclul I – studii universitare de licență;

b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;

c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

 

 

FACILITĂŢI:

A) Fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:

- Finanțarea taxelor de școlarizare;

- Bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi și studenți, 75 euro/lună – pentru masteranzi, medici aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi); pentru elevi, studenți și masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară, elevii și studenții pot primi bursă numai în cazul în care sunt reținuți la școală sau la facultate pentru activități curriculare. Pentru doctoranzi bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic. Pentru cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară bursa se acordă pe perioada efectuării stagiului.

Bursele pentru elevi se asigură din bugetul M.E.C.T.S., iar celelalte cheltuieli legate de școlarizare se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, pe a căror rază își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.

Cazarea în internatele școlare și căminele studențești, cu finanțare de la bugetul de stat, se asigură prin bugetul M.E.C.T.S., în limita subvențiilor aprobate cu această destinație de la bugetul de stat, după cum urmează; 2000 RON/8luni pentru cazarea elevilor în internatele școlare; 2264RON/10 luni pentru cazarea studenților din ciclurile I și II în căminele studențești; 2716 RON/12 luni pentru cazarea studenților din ciclul III, și în limita locurilor oferite de unitățile de învățământ/universități în acest scop, eventualele diferențe urmând a fi suportate de elevi/studenți.

B) Fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:

- finanțarea taxelor de școlarizare;

- cazare în internatele școlare și căminele studențești, cu finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul M.E.C.T.S., conform explicaţiei de mai sus

Studenţii beneficiază de următoarele drepturi:

a) Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

b) Tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenții instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

Admiterea:

Admiterea candidaților în învățământul liceal se realizează luând în considerare media de admitere, după formula de mai jos:

(MEAG + ABS)/2 = MA

unde:

 MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;-

 ABS = media generală de absolvire a anilor de studii;-

 MA = media de admitere.-

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Acte necesare pentru obținerea permisului de ședere:

Cerere tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș (se primește și de la D.R.I.)
Declarație tip de la Serviciul pentru Imigrări, Timiș (se primește de la D.R.I.)
Documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original si copie;
Adeverință student de la D.R.I. (se aduce la D.R.I. Adeverință de student de la secretariat pe baza căreia se eliberează Adeverința tip pentru prelungirea dreptului de ședere în România pe baza prezenței la studii)
Adeverință medicală. Poate fi eliberată de orice instituţie sanitară publică sau privată sau de la Policlinica studențească, lângă Cămin 12 (în plus, cei care au peste 26 de ani trebuie să aducă dovada plății asigurărilor de sănătate, de la Casa de Asigurări, Timiș, strada Corbului nr. 4, sau asigurare europeană)
Dovada spațiului de locuit (contractul de închiriere sau comodat sau contractul de la cămin)
Legitimație de ședere temporară în România - dacă există din anii anteriori.

Bursierii statului român, precum și etnicii români care studiază în regim CPL, sunt scutiți de la plata taxelor aferente permisului de ședere.

http://www.ris.in.rs/